TARİHÇE

Kastamonu Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı kararla kurulmuş olup; öncesinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Orman Fakültesi, İnebolu Su Ürünleri Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve İhsangazi Meslek Yüksekokulu’ndan; Ankara Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu’ndan oluşur.

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı kararla ve Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi gereğince kurulmuştur. Enstitümüz bünyesinde, İktisadi ve İdari Bilimler,  Fen Edebiyat, ilahiyat, Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakülteleri’nin ilgili Anabilim Dalları bulunmaktadır.

AMAÇ

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı, halen sürdürülmekte olan lisans programlarına uygun dallarda lisansüstü eğitim vermek, bağlı bulunduğu üniversitenin ilgili bölümlerine bilimsel düşünceye inanan ve gelişmeleri yakından takip eden, akademik ve etik değerlere bağlı, işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışını benimseyen öğretim elemanları yetiştirmek, öğrencileri güncel konularda araştırma yapmaya yönlendirmek, yeni projeler oluşturmalarına fırsat vermektir.

MİSYON

Sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri ve yayınları yakından takip eden nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, eğitim programlarını sürekli güncellemek, geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlamak, açılacak tüm anabilim dallarında eğitimin kalitesinden ödün vermeden lisansüstü eğitim yapılmasını sağlamak, henüz yeni kurulmuş olan üniversitenin akademik kadrosunun oluşturulmasında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmak, bünyesindeki Anabilim Dalları arasında koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak, güncel konularda toplumun beklentisine cevap verecek araştırmalara fırsat vererek yeni programlar plânlamak, Lisansüstü Eğitimi yaptıran akademisyenleri daha başarılı çalışmalara teşvik etmektir.

İLKELERİMİZ

  • Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmek
  • Katılımcılık
  • Çevre ve İnsana Saygı
  • Etik Değerlere Mutlak Uyum
  • Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
  • Bilimsel Etik Değerlere ve Özgür Araştırma Koşullarına Sahip Olmak
  • Yaratıcı Bir Eğitim Anlayışını Benimsemek