Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrolün tanımı;

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür (5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Madde:55).

İç kontrolün amacı;

 1. a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 2. b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 3. c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
 4. d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 5. e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, Sağlamaktır (5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Madde:56).

İç Kontrol Standartları

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

             Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

             Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.

             1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

             Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.

             Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

             Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

             1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek

             olmalıdırlar.

             1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

             1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

             1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.

             1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir

             olmalıdır.

             Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

             İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.

             2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

             2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

             2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.

             2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.

             2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

             2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

             Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı

             İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.

             3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

             3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.

             3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

             3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

             3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.

             3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.

             3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

             Standart: 4. Yetki Devri

             İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.

             4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.

             4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.

             4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

             4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

             2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

             Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

             Standart: 5. Planlama ve Programlama

             İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.

             5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.

             5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

             5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.

             5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

             5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

             Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

             İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.

             6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.

             6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

             3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

             Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

             Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri

             İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

             7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

             7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.

             7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

             Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

             İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.

             8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.

             8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

             Standart: 9. Görevler ayrılığı

             Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

             9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

             Standart: 10. Hiyerarşik kontroller

             Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

             10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

             Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği

             İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

             11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.

             11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

             Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri

             İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

             12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

             12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

             4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

             Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

             Standart: 13. Bilgi ve iletişim

             İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.

             13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.

             13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.

             13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.

             13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

             13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

             13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.

             Standart: 14. Raporlama

             İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.

             14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.

             14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.

             14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

             Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi

             İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.

             15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.

             15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.

             15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

             15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.

             15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.

             Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

             İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

             16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.

             16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.

             5. İZLEME STANDARTLARI

             İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

             Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi

             İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.

             17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.

             17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.

             17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.

             17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

             Standart: 18. İç denetim

             İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

             Bu standart için gerekli genel şartlar:

             18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.

             18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

(26.12.2007 Tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği).

Hassas Görevler

Hassas Görev Nedir?

Birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler içeren, zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde karar alma süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan kritik öneme sahip sınırlı sayıdaki görevler hassas görevdir.

Hassas Görevler neden tespit edilmelidir?

 • Birimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit edilmesini,
 • Bu kritik faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve bu sayede aksaklıklar varsa tespit edilmesini,
 • Bu kritik faaliyetler için gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını, temin eder.

Böylece;

 • Birimin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine,
 • Kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılmasına,

yardımcı olur.

Hassas Görevler nasıl tespit edilir?

Bir görevin hassas olup olmadığı belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:

 • İdarenin hedeflerini etkileyebilecek önemli kararları alma kapasitesi,
 • Kararları etkileyebilecek idare dışı üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişkisi,
 • Gizli bilgilere erişim,
 • Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili görevler,
 • Görevin yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerektirmesi,
 • İdarelerce ilave edilebilecek diğer kriterler.

Hassas Görevler tespit edilirken birimlerin; hizmet envanteri, operasyonel plan ve görev tanım rehberlerinde yer alan görevleri kapsamında soracakları başlıca sorular şunlardır:

 • Hangi görevler gizlilik statüsündedir?
 • Hangi alanlardaki faaliyetlerde hata veya usulsüzlük yapılması ihtimali daha fazladır?
 • Hangi görevlerin belli bir zaman süreci içinde yerine getirilmesi önemlidir?
 • Hangi alanlarda bilgi ve eğitim ihtiyacı çok yüksektir?
 • Hangi görevler iç ve dış etkenlere yüksek derecede maruz kalır?
 • Hangi görevler yerine getirilemezse mali kayba neden olur?
 • Hangi görevler yerine getirilemezse kaynak israfına neden olur?
 • Hangi işler yüksek maliyetlidir?
 • Hangi işlerin ya da süreçlerin aksaması birimin dışarıdan olumsuz tepki almasına neden olur?
 • Hangi işlerde hesap verme yükümlülüğü fazladır?
 • Hangi işler için çok fazla mesai harcanmaktadır?
 • Hangi alanlarda çıkacak sorunlar, birimin fonksiyonunu yerine getirmesine engel olur?
 • Kimlerin çok fazla sorumluluğu vardır?

Hassas görev belirleme ve sonrası:

Hassas görevlerin envanteri çıkarılır. Bu görevler gözden geçirilir. Hangi aşamalarda aksaklıkların olabileceği tespit edilir. Bu aksaklıkların önlenebilmesi veya en aza indirilebilmesi için ne gibi önlemler alınabileceğine karar verilir. Görevlerdeki etkinliğin sağlanması için alınan önlemler sürekli olarak izlenir. Bu kontrollerin hayata geçirilmesi ile birim daha güçlü bir şekilde görevlerini yerine getirmeye başlar.

Örnekler:

 • Bütçe hazırlık işlemleri kaynakların doğru tahsisi için önemlidir. Hazırlık çalışmaları birimin politika ve öncelikleri doğrultusunda yürütülmez ise bu durum birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi? Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak belirlenmelidir.
 • Hazırlanan rapor, kitap (İzleme/Değerlendirme Raporları, Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Çalışma Hayatı İstatistikleri vb.) gibi belgelerin ilgili mevzuatında belirlenen sürede/sürelerde ya da beklentilere cevap verebilmesi için kabul edilebilir sürelerde ilgili yerlere gönderilmesi/paylaşılması gerekir. Birimin bu çalışmaları zamanında tamamlayamaması birimin fonksiyonunu yerine getirmesini engeller mi?/Karar alma sürecini olumsuz etkiler mi?/Birimin itibarını zedeler mi? … Cevap, evet ise bu hassas bir görev olarak belirlenmelidir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ve yapım işi temininde yaklaşık maliyetin hesaplanması ve kaydedilmesi süreci hassas görev olarak belirlenmelidir.

Görevden ayrılan personel için ne yapmak gerekir?

Görevden ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması o alanda işlerin aksamasına sebep olabilir. Bu nedenle görevden ayrılan personelin durumunu “Hassas” olarak görmek gerekmektedir. Bu durum envanter listesinde yer almalıdır.

Hizmetin herhangi bir aksama olmadan sürdürülebilmesi için görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik belirlenecek özel prosedür, görevinden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim edilmesidir. Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi ve benzeri hususlara yer verilmelidir.  

Hizmet Standartları

Komisyon Raporu


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

·        Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

·        Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

·        Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

·        Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

·        Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

·        Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

·        Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

T.C. Kimlik No          :

Adı Soyadı                 :

Unvanı                      :

Tarih                          :

İmza                           :

Komisyonlar

Kalite Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

Kalite Komisyon Başkanı

Aydın CAYMAZ

Üye

Ramazan YILMAZ

Üye

Kerim SÖYLEMEZ

Üye

Zafer ÇETİNKAYA

Üye

Nurcan ERDOĞAN  

Üye

KALİTE ALT KOMİSYONLARI

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

 Komisyon Başkanı

Aydın CAYMAZ

Üye

Ramazan YILMAZ

Üye

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

Komisyon Başkanı

Aydın CAYMAZ

Üye

Kerim SÖYLEMEZ

Üye

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

 Komisyon Başkanı

Aydın CAYMAZ

Üye

Zafer ÇETİNKAYA

Üye

TOPLUMSAL KATKI

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

 Komisyon Başkanı

Aydın CAYMAZ

Üye

Nurcan ERDOĞAN

Üye


KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL

Rektör- Kalite Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ATALAN

Rektör Yrd.- Kalite Komisyon Başkan Yrd.

Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

Fen Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Serkan İLDEN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKÇI      

Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. İzzet ŞENER

Fen Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Savaş CANBULAT

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Kutay OKTAY

Turizm Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Nadir ÖZDEMİR

İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ersoy SOYDAN

İletişim Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim YENEN

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doç. Dr. Erol TEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Miraç AYDIN

Orman Fakültesi

Doç. Dr. Abdullah Çağrı BİBER

Taşköprü Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Defne ÖCAL KAPLAN

Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi- Kalite Koordinatör Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ

Eğitim Fakültesi- Kalite Koordinatör Yrd

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SALMAN

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZTÜRK

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Enis Fuat TÜFEKÇİ

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT

Veteriner Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KARABULUT COŞKUN

KUZEM

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öztürk AKÇAOĞLU

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Dr. İbrahim DEMİRBAŞ

Personel Daire Başkanlığı

Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU

 Kalite Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Ayça Nur AYDOĞAN Kalite Koordinatörlüğü

Şevket BAHÇACIOĞLU

Genel Sekreter V.

İsmail KATIRCI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Şule SOLAKOĞLU

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Cevriye AYDAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Onur ÇİFTCİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Serkan IŞIK

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Murat YAYLA

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mehmet Sena AYGÜL

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Semra TİRYAKİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Esat ÇELİK

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yasemin DÜZGÖREN

Hukuk Müşavirliği

Muhammed Musa İBRAHİMOĞLUÜniversite Öğrenci Temsilcisi
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

KALİTE ALT KOMİSYONLARI

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE 


Adı Soyadı

Görevi

BirimiProf. Dr. Mehmet ATALANKomisyon BaşkanıRektörlük

Doç. Dr.  Erol TEKİNKomisyon Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ

Komisyon Üyesi

Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Öğr. Üyesi Adem YILMAZ

Komisyon Üyesi

Eğitim FakültesiDr. Öğr. Üyesi Burcu KARABULUT COŞKUNKomisyon ÜyesiKUZEM

Dr. Öğr. Üyesi Bülent YILDIZ

Komisyon Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDr. Öğr. Üyesi Şükran YILDIRIM SIRKINTIOĞLU

Komisyon Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiŞevket BAHÇACIOĞLU

Komisyon Üyesi

Genel Sekreter V.Murat YAYLA

Komisyon Üyesi

Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıSemra TİRYAKİKomisyon ÜyesiKütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tayfun TİRYAKİKomisyon ÜyesiPersonel Daire Başkanlığı

EĞİTİM-ÖĞRETİM


Prof. Dr. Savaş CANBULAT

Komisyon Başkanı

 Mühendislik FakültesiProf. Dr. Abdullah AYDIN

Komisyon Üyesi

Fen Edebiyat FakültesiProf. Dr. İzzet ŞENER

Komisyon Üyesi

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Muammer ERGÜNKomisyon ÜyesiEğitim Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim YENEN

Komisyon Üyesi

Sosyal Bilimler EnstitüsüDoç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU

Komisyon Üyesi

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDoç. Dr. Orhan KANDEMİR

Komisyon Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiŞule SOLAKOĞLU

Komisyon Üyesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME


Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK

Komisyon Başkanı

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü-Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma KoordinatörlüğüProf. Dr. Kasım YENİGÜN

Komisyon Üyesi

Teknoloji Transfer OfisiDoç. Dr. Mahmut GÜR

Komisyon Üyesi

Merkezi Araştırma LaboratuvarıDoç. Dr. Alperen KAYMAKÇI

Komisyon Üyesi

Orman FakültesiDr. Öğr. Üyesi Nuray EMİN

Komisyon Üyesi

Mühendislik ve Mimarlık FakültesiDr. Öğr. Üyesi Nesrin İÇLİ

Komisyon Üyesi

Sağlık Bilimleri FakültesiDr. Emre AYDİLEK

Komisyon Üyesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi KoordinatörlüğüÖnder ÜSTÜNSOY

Komisyon Üyesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü


TOPLUMSAL KATKI


Doç. Dr. Burhan SEVİM

Komisyon Başkanı

Turizm FakültesiDoç. Dr. Melike FAİZKomisyon ÜyesiEğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SALMAN

Komisyon Üyesi

Eğitim FakültesiDr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZTÜRK

Komisyon Üyesi

Eğitim FakültesiMehmet Sena AYGÜL

Komisyon Üyesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Organizasyon Şeması

Adsız.png

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar


Prosesler